Criteria en aanvraagvoorwaarden

Een voedselpakket is een aanvulling op de wekelijkse boodschappen. Het pakket is bestemd voor mensen die niet rond komen. Echter altijd met de insteek dat het tijdelijke noodhulp is. De hulpverlenende instantie en/of de intakecoördinator van de Voedselbank maken dan ook een inschatting voor hoe lang de hulp nodig is. Nadat het pakket is toegewezen, toetsen we periodiek de situatie van de klant om vast te stellen of hulp nog noodzakelijk is.

Per huishouden verstrekken we in principe één pakket. Voor toelating hanteren we de landelijke regels voor normbedragen. Het aantal inwonende gezinsleden bepaalt het normbedrag. Bij de berekening gaan we uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn. De inkomsten en uitgaven die niet maandelijks zijn, rekenen we om naar een maand. U komt in aanmerking voor een voedselpakket als uw besteedbaar maandinkomen lager is dan het normbedrag.

De Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland heeft met ingang van 2024 de volgende normbedragen vastgesteld:

  • Het startbedrag per gezin is € 200,-
  • Per gezinslid komt hier € 115,- bij

Afhankelijk van de gezinssamenstelling resulteert dit in de volgende bedragen:

  • 1 persoon: € 315,-
  • 2 personen: € 430,-
  • 3 personen: € 545,-
  • 4 personen: € 660,-
  • 5 personen: € 775,-
  • 6 personen: € 890,-