Criteria

Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn bedoeld als noodhulp en als aanvulling op de wekelijkse boodschappen. Deze pakketten zijn bestemd voor mensen die voor een bepaalde tijd financieel niet rond kunnen komen.

Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding e.d. dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen betaald zijn.

In de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland zijn per 1.1.2017 nieuwe, ruimere normbedragen vastgesteld:
– Basisbedrag per huishouden: € 120,-.
– Per persoon: € 80,-.

De normbedragen worden dan:
– 1 persoon was 180 – wordt 200 euro
– 2 volwassenen was 250 – wordt 280 euro
– 1 volwassene en 1 kind  was 250 – wordt 280 euro
– 1 volwassene en 2 kinderen was 320 – wordt 360 euro
– 2 volwassenen en 2 kinderen was 390 – wordt 440 euro
– 1 volwassene en 3 kinderen was 390 – wordt 440 euro
.

Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven geldt dat bedragen die betrekking hebben op een kortere of langere periode worden omgerekend tot een bedrag per maand.
Wekelijkse bedragen x 4,3333
4-wekelijkse bedragen x 1,0833
Kwartaalbedragen / 3
Jaarbedragen / 12

Het is tevens de bedoeling dat wordt aangegeven hoe lang de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Er moet immers naar gestreefd worden dat er op korte of langere termijn een oplossing voor de noodsituatie komt. Periodiek wordt getoetst of de hulp nog steeds noodzakelijk is.

Er wordt met de grootst mogelijke zorg gewaakt over de privacy van degenen die de voedselpakketten ontvangen. Hun gegevens worden derhalve niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage  gegeven. De Voedselbank en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is verbindt zich hieraan strikt te houden. De gegevens dienen uitsluitend om de continuïteit te kunnen garanderen, voor het geval de uitdelende instantie of persoon haar taak niet meer kan of wil verrichten, om vast te kunnen leggen tot wanneer de hulp naar verwachting noodzakelijk is. Voor alle criteria met toelichting, klik hier of ga naar aanvraagformulier